سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
میزبانی وب لینوکس Linux

میزبانی وب لینوکس Linux

میزبانی وب - پلان 1 لینوکس

2,160تومان

میزبانی وب - پلان 3 لینوکس

5,940تومان

میزبانی وب - پلان 2 لینوکس

3,240تومان

میزبانی وب - پلان 4 لینوکس

9,180تومان

میزبانی وب - پلان 5 لینوکس

15,660تومان

میزبانی وب - پلان 6 لینوکس

27,000تومان

میزبانی وب - پلان پایه لینوکس

1,080تومان

میزبانی وب - پلان 7 لینوکس

39,420تومان

ترافیک

0تومان

میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس سازمانی - Unlimited Linux Hosting Organization Plan

108,000تومان

میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس شخصی - Unlimited Linux Hosting Personal Plan

29,700تومان

میزبانی وب پلان نامحدود لینوکس شرکتی - Unlimited Linux Hosting Business Plan

64,800تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 1 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 1

102,546تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 2 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 2

113,346تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 3 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 3

151,146تومان

10 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

8,820تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان 4 لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan 4

232,146تومان

فضای میزبانی اضافه (Addon Hosting Space)

0تومان

بازگرداندن بک آپ

10,000تومان

نمایندگی میزبانی وب پلان پایه لینوکس - Linux Reseller Hosting Plan Starter

43,200تومان

100 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

43,470تومان

500 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

69,300تومان

50 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

30,240تومان

10000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

401,625تومان

1000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

108,675تومان

میزبانی وب - پلان 8 لینوکس

54,000تومان

5000 گیگابایت فضای پشتیبان و هاست بک آپ FTP Backup Storage

283,500تومان